1/11/2554

หน้าที่ประจำวัน ของคริสเตียน 10 ประการ


หน้าที่ประจำวัน ของคริสเตียน 10 ประการ

"นางมิได้ไปจากบริเวณพระวิหารเลย อยู่นมัสการ ถืออดอาหาร
และอธิษฐาน ทั้งกลางวันกลางคืน" [ลูกา 2:37]
1. อธิษฐาน (Prayers)


"ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตน
แบกทุกวัน และตามเรามา" [ลูกา 9:23]
2. รับกางเขนของตน

พระวจนะตอนนี้ไม่ได้เขียนว่า ตรึงกางเขนตนเอง หรือ ตรึงเนื้อหนัง แต่บอกให้แบกกางเขนของตน คือ เอาชนะตนเอง หรือ ปฏิเสธตนเอง มีตัวอย่างในพระคัมภีร์คือ
• อับราฮัม (ปฐมกาล 13:9) [อับรามแยกกับโลท] (ปฐมกาล 22:1-12) [อับราฮัมถวายอิสอัค]
• โมเสส (ฮีบรู 11:25, กันดารวิถี 16:15) [กบฎโคราห์]
• ซามูเอล (1 ซามูเอล 12:3-4)
• หญิงม่ายชาวศาเรฟัท (1 พงกษัตริย์ 17:8-16)
• เอสเธอร์ (เอสเธอร์ 4:16)
• เรคาบ (เยเรมีห์ 35:3-4)
• อัครทูต (กิจการฯ 20:24)
"ด้วยเขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้า และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน
หวังจะรู้ว่า ข้อความเหล่านั้น จะจริงดังกล่าวหรือไม่" [กิจการฯ 17:11]
3. ค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน (Search the scriptures)


"เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปังตามบ้านของเขา ร่วมรับประทานอาหาร ด้วยความชื่นชมยินดี และใจกว้างขวาง ทุกวันเรื่อยไป" [กิจการฯ 2:46]
4. รวมกันอย่างสม่ำเสมอ (Continue in one accord)


หมายถึง รวมกันในโบสถ์ รวมกันในกลุ่มเซลล์ตามบ้าน ร่วมรับประทานอาหาร หลังนมัสการสรรเสริญ และฟังคำเทศนา ในวันอาทิตย์ น่าจะมีการร่วมกันรับประทานอาหาร จึงจะถูกต้องกว่า
"เราได้นั่งสั่งสอนในบริเวณพระวิหารทุกวัน" [มัทธิว 26:55]
"พระองค์ทรงสั่งสอนในบริเวณพระวิหารทุกวัน" [ลูกา 19:47]
5. สอน"ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายซึ่งกำลังจะรอด มาเข้ากับพวกสาวกทุกวันๆ ...
คริสตจักรทั้งปวงจึงเข้มแข็งในความเชื่อ และคริสตสมาชิกได้ทวีขึ้นทุกๆ วัน" [กิจการฯ 2:47, 16:5]
6. นำคนมารับความรอด (Win souls)


"ในบริเวณพระวิหารและตามบ้านเรือน เขาได้สั่งสอน และประกาศข่าวประเสริฐ
ทุกๆ วันมิได้ขาด ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์" [กิจการฯ 5:42]
7. ประกาศพระเยซู (Preach Jesus)


"เปาโลจึงแยกไปจากเขา และพาพวกสาวกไปด้วย แล้วท่านไปสนทนากันทุกวัน ในห้องประชุมของท่านผู้หนึ่ง ชื่อ ทีรันนัส" [กิจการฯ 19:9]
8. สัมมนาข้อพระคำ (สนทนาพระคัมภีร์) (Discuss scriptures)


"ยังมีการอื่นที่บีบข้าพเจ้าอยู่ทุกวันๆ คือความกระวนกระวาย ถึงคริสตจักรทั้งปวง" [2 โครินธ์ 11:28]
9. มีความรับผิดชอบ มีความห่วงใยคริสตจักร (Carry resopnsibility)
"the care of all the churches"


"ท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวัน ตลอดเวลาที่เรียกว่า "วันนี้"
เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่าน มีใจแข็งกระด้างไป เพราะเล่ห์กลของบาป" [ฮีบรู 3:13]
10. เตือนสติกันและกันทุกวัน (Exhort one another)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น