5/09/2555

" ชีวิตคริสเตียนกับการทดลองความเชื่อ "

      

     " ไม่มีการทดลองใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองที่เคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย  พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อทรงทดลองท่าน พระองค์ทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้  " (1คร.10:13)

     การทดลองความเชื่อ  เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียน  เนื่องจากคริสเตียนเชื่อและติดตามพระเจ้าที่อยู่ในภาคพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่สามารถมองเห็นได้  ดังนั้นการดำเนินชีวิตของคริสเตียน  จึงเป็นการดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ  เหมือนดั่งที่อัครทูตเปาโลบันทึกไว้ในพระคัมภีร์  (รม.1:17) " เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สำแดงออก โดยเริ่นต้นก็ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ คามทีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่ไดโดยความเชื่อ " จะเห็นว่าคริสเตียนแท้ จะต้องมีความเชื่อที่แท้จริงต่อพระเจ้า แต่ด้วยความเป็นมนุษย์ ที่ยังติดบ่วงของเนื้อหนัง บางครั้งก็หลงเจิ่นไปกับการล่อลวงของมารซาตาน ให้ละทิ้งความเชื่อ พระเจ้าจะทดลองความเชื่อของมนุษย์ เพื่อให้มีความเชื่อมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงตนเองเป็นคนดีพร้อม  ขณะที่อยู่ในช่วงของการทดลอง  คริสเตียนผู้ถูกทดลองย่อมเกิดความทุกข์ทรมาน เกิดความหวาดกลัว  แต่ขอให้ระลึกเสมอว่า  "ไม่มีการทดลองใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลอง ที่เคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลาย"  ดังนั้น เมื่อเกิดการทดลอง ท่านจะต้องยืนหยัดสร้างกำลังใจให้เข้มแข็ง เพื่อให้มีชัยชนะเหนือการทดลอง เพราะไม่ใช่ลำพังท่านแต่เพียงผู้เดียว ที่ถูกทดลอง ทุกคนที่เชื่อในพระเจ้า ก็ล้วนผ่านการทดลองมาแล้วแทบทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น
      - อับราฮัม         ถูกทดลองความเชื่อ โดยการถวายบุตรแด่พระเจ้า
      - โยบ             ถูกทดลองให่แช่งด่าพระเจ้า เพราะความทุกข์ทรมานต่าง ๆ
      - โมเสส          ถูกทดลองให้เดินไปกับพระเจ้า ละทิ้งตำแหน่ง บุตรของธิดาฟาโรห์
      - พระเยซู         ถูกทดลองเรื่องความเชื่อ ในฐานะบุตรของพระเจ้า

     ในการทดลองแต่ละครั้ง  จะไม่หนักเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ "พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านถูกทดลอง เกินกว่าที่ท่านจะทนได้" ดังนั้น ขณะถูกทดลอง ท่านต้องตระหนักเสมอว่า การทดลองจะไม่หนักเกินสำหรับท่าน จะทำใหท่านมีความหวังที่จะผ่านการทดลองนั้นไป  เพราะไม่มีที่ใดที่พระคุณของพระเจ้าไปไม่ถึง ดังที่ปรากฏในพระคัมภีร์ (สดด.139:7-8)"ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้ หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นพระพักตร์ของพระองค์  ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์ พระองค์ทรงสถิตที่นั่น ถ้าข้าพระองค์จะทำที่นอนไว้ในแดนผู้ตาย พระองค์ทรงสถิตอยูที่นั่น " ดังนั้นเมื่อเกิดการทดลอง พระเจ้ารู้ว่า ท่านมีความสามารถที่จะรับกับการทดลองนั้นได้ระดับไหน  พระเจ้าก็จะอนุญาตให้เท่านั้น ขอให้ท่านมั่นใจว่า พระเจ้าจะทำให้ท่านผ่านการทดลองในครั้งไปได้

      การทดลองความเชื่อมีทางหลีกเลี่ยงได้เสมอ " เมื่อท่านถูกทดลองนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย " ท่านต้องตระหนักเสมอว่า มีทางออกสำหรับการทดลองทุกอย่างสำหรับผู้เชื่อ ทางออกหมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่การทดลอง ประกอบด้วย 4 ประการดังนี้ (คริสจักรศิโยนกรุงเทพ,คำเทศนา)

      ประการที่ การสูญเสียสิ่งที่รัก ที่หวงแหน (ปฐม.22:1-2)

                       หลีกเลี่ยงได้โดยการติดสนิทกับพระเจ้า  มีความเชื่อพระเจ้า  ยอมเสียสละทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อพระเจ้า ไม่รัก
                       หรือหวงแหนทรัพย์สินที่ไม่ยั่งยืนมากกว่าพระเจ้า เช่นการถวายสิบลดอย่างสมำเสมอ การให้ทาน การแบ่ง
                        ปัน เป็นต้น

      ประการที่ การผจญความยากลำบากในชีวิต (ฉธบ 8:2)

                       หลีกเลี่ยงได้โดย คริสเตียนทุกคนต้องมีความเชื่อ จะต้องถ่อมใจลงต่อพระองค์ แสวงหาการทรงนำที่มา
                       จากพระเจ้าเท่านั้น ไม่พึ่งพาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเดียว รักและยึดพระวจนะของพระเจ้า
                       เป็นที่ตั้ง มีความเชื่อและมั่นคงต่อพระเจ้า จะทำใหชีวิตไม่มีความยากลำบาก

      ประการที่ การทดลองให้ตัดสินใจที่จะเลือก (1 พกษ3:5)

                       เมื่อถูกเลือกและถูกเรียกให้มาเป็นผู้รับใช้ ควรปฏิบัติหน้าที่ผู้รับใช้ให้เต็มที่ ไม่ควรทำกิจกรรมอื่นเสริม เช่น
                       การทำธุรกิจควบคู่กับการเป็น ศบ.เป็นต้น

      ประการที่ การทดลองให้ทำภารกิจที่ยากเกินกำลังความสามารถ (ยน.6:5-6)
                      
                       ภารกิจทุกอย่างจะสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ ถ้าได้รับการทรงนำจากพระเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำภาร
                       กิจที่ยุ่งยากใด ๆ ก็ตาม ต้องอธิษฐานทูลขอการทรงนำจากพระเจ้าก่อนเสมอ และต้องมีความเชื่อว่า พระ
                       เจ้าช่วยได้จริง ต้องสำเร็จได้ ไม่มีสิ่งใดที่ระเจ้าทำไม่ได้ (ลก.1:37)

     ในการทดลองทุกครั้ง พระเจ้าจะยอมให้มารซาตานมาทดลองท่าน เพื่อให้ท่านพ่ายแพ้ และละทิ้งพระเจ้า แต่เมื่อท่านยังคงยืนหยัดความเชื่อ ท่านก็จะผ่านการทดลองไปได้ พระเจ้าจะไม่ยอมให้มารซาตานลุกล้ำเข้ามาทำลายท่าน แต่จะยอมให้มารซาตานทดลองท่าน ในระดับที่ทำให้ท่านเกิดสติปัญญา และเพิ่มความเชื่อ "เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้"พระเจ้าจะป้องกันท่านไว้ เมื่อผ่านการทดลองไปแล้ว ท่านต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการทดลอง โดยปฏิบัติตามข้อเชื่อในพระคัมภีร์ และอธิษฐานสม่ำเสมอ (มธ.6:13,26:24)(มก14:38)
 


บทความโดย จรินทร์  สรรกิจเจริญสุข
สมาชิกศาลาธรรมธารพระพร 2ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น