2/07/2557

พักพิงในพระเจ้า

พักพิงในพระเจ้า
A A7 Bm D
เมื่อทะเลต้องพบมรสุมแปรปรวน
E E7 A
ชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้น
F#m F#7 Bm B7
ยามทุกข์เจียนตายดุจดั่งโดนคลื่นซัดสาด
E
ขาดที่กำบังไร้ที่พักพิง
A A7 Bm D
แต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดูเราอยู่
E E7 A
พร้อมที่จะเชิดชูใจที่อ่อนแรงระอา
F#m F#7 Bm E
อย่าหันไปจากพระพักตร์ที่แสนเมตตา
A G/A
มอบชีวิตให้พระองค์นำพา
D Dm7 A
** พักพิงในพระเจ้า พักพิงในพระองค์
F#m D E A A7
พระทรงเป็นศิลามั่นคง
D Dm7 A
พระองค์เป็นพระเจ้า พลังความรอดบาป
D Bm B E E7
ทรงเป็นโล่เป็นกำบังที่เข้มแข็ง
A C#m F#m Bm B E E7
ต่อไปนี้ฉันจะไม่ ต่อสู้เพียงลำพัง
A C#m F#m
เพราะพระองค์ผู้ทรงมีชัยเหนือความตายความบาป
Bm E A
ทรงเดินไปเคียงข้างฉัน


พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับลิ้น

แบ่งปัน โดย คุณสมเกียรติ วงศ์จิรัวฒนกุล

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับลิ้น
ก่อนที่เราจะตรวจสอบยุทธวิธีที่ซาตานใช้ควบคุมลิ้นของเรา จงอ่านว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้ อย่าง
ไรเกี่ยวกับลิ้น ในยากอบ 3.1-13
ข้อพระคัมภีร์นี้แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าลิ้นเป็นอวัยวะเล็กๆ ในร่างกายของเรา แต่มันก็มีอำ นาจ
โดยลิ้นนี่เองที่ร่างกายทั้งหมดอาจจะเป็นมลทินได้
คนไม่สามารถทำ ให้ลิ้นเชื่องได้ เราเพียงแต่มอบลิ้นของเราแก่พระเจ้า จึงจะควบคุมมันไว้ได้
ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่เชื่อง คุณจะไม่มีวันผ่อนคลายการระวังลิ้นโดยเชื่อว่าคุณได้มีชัยชนะ เหนือ
มันได้


พระคัมภีร์เปรียบเทียบลิ้นกับสิ่งต่อไปนี้
- เป็นไฟ ยากอบ 3.15
- เป็นไฟที่ลุกไหม้ สุภาษิต 16.27
- เป็นโลกที่ไร้ธรรม (ชั่วร้าย) ยากอบ 3.6
- เป็นสัตว์ป่าที่ต้องทำ ให้เชื่อง ยากอบ 3.7-8
- เป็นบ่อนํ้าพุที่มีนํ้าจืดหรือนํ้ากร่อย ยากอบ 3.11
- เป็นต้นไม้ที่ออกผลดีหรือผลชั่ว ยากอบ 3.12
- เป็นสิ่งชั่วที่อยู่ไม่สุข (ไม่มีระเบียบ) ยากอบ 3.8
- เป็นยาพิษ ยากอบ 3.8
- เป็นมีดโกนที่คมกริบ สดุดี 52.2
- เป็นดาบคม สดุดี 57.4, 59.7
- เป็นงูพิษ สดุดี 140.3
- เป็นบ่อลึก สุภาษิต 22.14
พระคัมภีร์กล่าวว่าลิ้นมีอำ นาจเพราะมันมีผลกระทบต่อผู้อื่น ลิ้นมีอำนาจนำ ความเป็นหรือ
ความตายมาให้
“ความตายความเป็นอยู่ที่อำ นาจของลิ้น และบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน”
(สุภาษิต 18.21)
ลิ้นมีอำ นาจเพราะมันมีผลต่อตัวของเรา เราอาจขุดหลุมพรางตัวเราโดยคำ พูดของเราเอง
“ถ้าเจ้าติดบ่วงเพราะคำ จากปากของเจ้า และเจ้าติดกับเพราะคำ พูดของเจ้า” (สุภาษิต
6.2)
ลิ้นมีอำ นาจเพราะว่าคำ พูดของเราอาจแยกเราออกจากพระเจ้าได้
“คือบรรดาผู้ที่กล่าวว่า “เราจะชนะด้วยลิ้นของเรา ริมฝีปากของเราเป็นฝ่ายเรา ใครจะ
เป็นนายเรา” (สดุดี 12.4) ขอพระเจ้าอวยพรครับ

1/11/2557

ความบาป

ความบาปอธิบายโดย คุณสมเกียรติ วงศ์จิรัวฒนกุล

“เธอจะประสูติบุตรชาย แล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่าเยซู เพราะว่าท่านเป็นผู้
ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา” (มัทธิว 1.21)
ความหมายจริง ๆ ของความบาปคือ การพลาดเป้าและผิดพลาด เหมือนการโยน
อาวุธไปแล้วผิดเป้าหมาย เป็นการที่คุณไม่เป็นตามที่ควรเป็น และตามแผนการที่พระเจ้ามีให้
แก่คุณ
ความชั่วร้าย
“เพราะจากภายในมนุษย์คือ จากใจมนุษย์ มีความคิดชั่วร้าย...”
(มาระโก 7:21)
ความชั่วร้ายหมายถึงความเลว ไร้ค่า เสื่อมทรามและความบาปฝ่ายจริยธรรม
ความโหดร้าย
ความโหดร้ายหมายถึง การมีจิตใจชั่วร้าย ตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ไม่ดี เป็นการที่ความ
คิดไม่สนใจในเรื่องความชอบธรรม ความยุติธรรม ความจริงและคุณงามความดี
“ในเวลาสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้นพวกทูตสวรรค์จะออกมาแยกคนชั่วออกจาก
ความชอบธรรม” (มัทธิว 13.49)
การล่วงละเมิด
การล่วงละเมิดหมายถึง การทำผิดกฎเหมือนกับคนที่ก้าวล้ำเข้าไปในเส้นซึ่งเขาไม่มี
สิทธิ์ที่จะเข้าไป รุกล้ำอาณาเขตที่หวงห้าม และก้าวข้ามขอบเขตระหว่างถูกและผิด
“ถ้าเช่นนั้นมีธรรมบัญญัติไว้ทำไมที่เพิ่มธรรมบัญญัติไว้ก็เพื่อบาปจะปรากฎ
เป็นความละเมิดจนกว่าพงศ์พันธ์ที่ได้รับพระสัญญานั้นจะมาถึงพวกทูตสวรรค์ได้ตั้ง
ธรรมบัญญัติไว้ โดยมือของคนกลาง” (กาลาเทีย 3.19)
ความอธรรม
หมายถึง ความไม่ยุติธรรม ผิด อยุติธรรมและการหลอกลวง
“การอธรรมทุกอย่างเป็นบาป แต่บาปที่ไม่ได้นำไปสู่ความตายก็มีอยู่”
(1 ยอห์น 5.17)
ความไม่มีศีลธรรม
หมายถึง ความไม่สัตย์ซื่อ ความโหดร้าย และการไม่สนใจพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง ทำ
เหมือนกับว่าพระเจ้าไม่มี
ความไม่มีศีลธรรมไม่ได้หมายถึง การไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า ความไม่มีศีลธรรมนั้นรู้ว่า
มีพระเจ้า แต่ไม่สนใจพระเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์
“เพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธของพระองค์จากสวรรค์ต่อความหมิ่น
ประมาทพระองค์ และความชั่วร้ายทั้งมวลที่เอาความชั่วร้ายนั้นบีบคั้นความจริง”
(โรม 1.18)
ความอยุติธรรม
หมายถึง ไม่มีกฎหมายและการทำผิดกฎ
เมื่อนั้นเราได้กล่าวแก่เขาว่า “เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย เจ้าทำผิดกฎบัญญัติ จงไป
เสียให้พ้นหน้าเรา” (มัทธิว 7.23)
ความไม่เชื่อฟัง
ตรงข้ามกับความเชื่อฟัง หมายถึง การไม่สนใจพระเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์
“เพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นคนบาป เพราะคนคนเดียวที่มิได้เชื่อฟังฉันใด
คนเป็น อันมากก็เป็นคนชอบธรรม เพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่อฟังฉันนั้น”
(โรม 5.19)
การบุกรุกล่วงเกิน
หมายถึง ละทิ้งจากทางที่ถูกและข้ามจากขอบเขตที่ถูกไปหาสิ่งที่ผิด เหมือนกับการ
อยู่บนที่ดินของผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ของคุณ
“พระองค์ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ แม้ว่าท่านตายแล้วโดยการ
ละเมิดและการบาป” (เอเฟซัส 2.1)

1/10/2557

ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเราด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา 
มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา  
และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน  
และท่านจะเรียกนามของท่านว่า 
"ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์  
พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช"

[อิสยาห์, 9, 6]

“ความรักของพระเจ้าที่ฉันรู้สึกได้”

6  มกราคม  2014

เรื่อง   เชิญชวนประกวดบทความ หัวข้อ “ความรักของพระเจ้าที่ฉันรู้สึกได้”
ถึง  เด็กๆ ทุกคน

     เนื่องด้วยทางคริสตจักรอัครทูตกรุงเทพ อยากเชิญชวนเด็กๆน้องๆทุกคน มาร่วมเขียนบทความประกวด เนื่องในเดือนต้นปีศักราชใหม่  ในหัวข้อ “ความรักของพระเจ้าที่ฉันรู้สึกได้” เพื่อน้องๆจะได้แสดงความสมารถในการเขียนบทความและเพื่อแบ่งปันความรู้สึกของน้องๆ ประสบการณ์ความรักในรั้วของคริสตจักร และความรักจริงจากพระเจ้าที่น้องๆสัมผัสได้  โดยผู้ชนะที่จะได้รับรางวัลมี  รางวัลที่1    และรองอันดับ1  (ของรางวัลจะจัดโชว์ไว้ที่ห้องรวีฯ) ประกาศรางวัลในเดือนแห่งความรัก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014
    กติกา  เขียนบทความลงบนกระดาษ A4  โดยมีหัวข้อ “ความรักของพระเจ้าที่ฉันรู้สึกได้”  เขียนจากดินสอหรือปากกาสีน้ำเงิน  ความยาวตั้งแต่ 10บรรทัดขึ้นไป โดยส่งบทความเข้าประกวด ได้ที่ ห้องรวีฯ  และครูที่เกี่ยวข้องได้ทุกวัน หมดเขตส่งบทความเข้าประกวด ใน วันที่ 25 มกราคม  2014 เวลา 18.00 น. แจ้งให้ทุกคนทราบ


โดยความรักในพระคริสต์
คริสตจักรอัครทูตกรุงเทพความรักมั่นคง (+เพลย์ลิสต์)

ความรักมั่นคง
ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยยั้งหยุด
พระเมคตาคุณหลั่งลงมาอยู่เสมอ
ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ ซาบซึ้งทุกๆวันใหม่
พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก

พระองค์ทรงความเที่ยงตรง