2/07/2557

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับลิ้น

แบ่งปัน โดย คุณสมเกียรติ วงศ์จิรัวฒนกุล

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับลิ้น
ก่อนที่เราจะตรวจสอบยุทธวิธีที่ซาตานใช้ควบคุมลิ้นของเรา จงอ่านว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้ อย่าง
ไรเกี่ยวกับลิ้น ในยากอบ 3.1-13
ข้อพระคัมภีร์นี้แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าลิ้นเป็นอวัยวะเล็กๆ ในร่างกายของเรา แต่มันก็มีอำ นาจ
โดยลิ้นนี่เองที่ร่างกายทั้งหมดอาจจะเป็นมลทินได้
คนไม่สามารถทำ ให้ลิ้นเชื่องได้ เราเพียงแต่มอบลิ้นของเราแก่พระเจ้า จึงจะควบคุมมันไว้ได้
ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่เชื่อง คุณจะไม่มีวันผ่อนคลายการระวังลิ้นโดยเชื่อว่าคุณได้มีชัยชนะ เหนือ
มันได้


พระคัมภีร์เปรียบเทียบลิ้นกับสิ่งต่อไปนี้
- เป็นไฟ ยากอบ 3.15
- เป็นไฟที่ลุกไหม้ สุภาษิต 16.27
- เป็นโลกที่ไร้ธรรม (ชั่วร้าย) ยากอบ 3.6
- เป็นสัตว์ป่าที่ต้องทำ ให้เชื่อง ยากอบ 3.7-8
- เป็นบ่อนํ้าพุที่มีนํ้าจืดหรือนํ้ากร่อย ยากอบ 3.11
- เป็นต้นไม้ที่ออกผลดีหรือผลชั่ว ยากอบ 3.12
- เป็นสิ่งชั่วที่อยู่ไม่สุข (ไม่มีระเบียบ) ยากอบ 3.8
- เป็นยาพิษ ยากอบ 3.8
- เป็นมีดโกนที่คมกริบ สดุดี 52.2
- เป็นดาบคม สดุดี 57.4, 59.7
- เป็นงูพิษ สดุดี 140.3
- เป็นบ่อลึก สุภาษิต 22.14
พระคัมภีร์กล่าวว่าลิ้นมีอำ นาจเพราะมันมีผลกระทบต่อผู้อื่น ลิ้นมีอำนาจนำ ความเป็นหรือ
ความตายมาให้
“ความตายความเป็นอยู่ที่อำ นาจของลิ้น และบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน”
(สุภาษิต 18.21)
ลิ้นมีอำ นาจเพราะมันมีผลต่อตัวของเรา เราอาจขุดหลุมพรางตัวเราโดยคำ พูดของเราเอง
“ถ้าเจ้าติดบ่วงเพราะคำ จากปากของเจ้า และเจ้าติดกับเพราะคำ พูดของเจ้า” (สุภาษิต
6.2)
ลิ้นมีอำ นาจเพราะว่าคำ พูดของเราอาจแยกเราออกจากพระเจ้าได้
“คือบรรดาผู้ที่กล่าวว่า “เราจะชนะด้วยลิ้นของเรา ริมฝีปากของเราเป็นฝ่ายเรา ใครจะ
เป็นนายเรา” (สดุดี 12.4) ขอพระเจ้าอวยพรครับ

1 ความคิดเห็น: