อื่นๆ

พระเจ้า

พระตรีเอกภาพ
:

พระบิดา (พระยาห์เวห์)


 พระบุตร (พระเยซู)


พระวิญญาณบริสุทธิ์


โปรเตสแตนต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นิกายโปรเตสแตนต์ (อังกฤษProtestantism) เป็นนิกายหนึ่งในศาสนาคริสต์ ใช้หมายถึงคริสต์ศาสนิกชนใด ๆ ที่ไม่ใช่โรมันคาทอลิกและออร์ทอดอกซ์

เนื้อหา

  [ซ่อน

................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น