พระคำหนุนใจ
อย่าหลงเลย ท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าใครหว่านอะไรลง ก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น

กาลาเทีย 6:7 พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน


“...พระเจ้าทรงเป็นความรัก...” 1ยอห์น 4:16 [THSV]


"ลูกเอ๋ย จงฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้า และอย่าทิ้งคำสอนของแม่เจ้า" สุภาษิต 1:8 พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐา

“สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีสำหรับการตรากตรำของพวกเขา” ปัญญาจารย์ 4:9 พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน

“พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้น” ลูกา 2:14พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน

"บุตรชายที่มีปัญญาฟังคำสั่งสอนของบิดาตน..." สุภาษิต 13:1 พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน

“...พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพร้อมที่จะทรงให้อภัย ทรงมีพระคุณและพระกรุณา ทรงพระพิโรธช้า และทรงอุดมด้วยความรักมั่นคง...” เนหะมีย์ 9:17 พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน (THSV)

“ทุกสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อก็จะได้” มัทธิว 21:22 พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน (THSV)

“จงรอคอยพระยาห์เวห์ จงเข้มแข็ง และให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิด เออ จงรอคอยพระยาห์เวห์” สดุดี 27:14 พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน (THSV)