หลักข้อเชื่อ+อธิษฐาน


หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
.ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลก
.ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา
ทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี
ทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนทิอัสปิลาตปกครอง
ทรงถูกตรึงที่กางเขนแล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์ เสด็จลงสู่แดนมรณา
ในวันที่สาม ทรงคืนพระชนม์ พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้า
ผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด จากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตาย
.ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมมิกชนการอภัยโทษบาป การที่กายคืนชีพ
และสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ อาเมน.


I believe in God the father almighty. Maker of heaven and earth:
And in Jesus Christ His only Son our Lord. Who was conceived by the Holy Ghost.
Born of the Virgin Mary: Suffered under Pontius Pilate. Was crucified. Dead. and buried:
He descended into hell, The third day He rose again from the dead; He ascended into heaven,
And sitteth on the right hand of God the Father Almighty: Form thence He Shall come to judge the

quick and the dead. I believe in the holy Ghost : The Holy catholic church: The communion of Saints: The Forgiveness of sins: Resurrection of the body: And the life everlasting. Amen.


................................................................................................................................................................................คำอธิษฐานตามที่พระเยซูตรัสสอน
ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์
ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ
ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่
ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไร
ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก
ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้
และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์
เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น
และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง
แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย
เหตุว่าราชอำนาจ และฤทธิ์เดช และพระสิริ
เป็นของพระองค์ สืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น